Artikolu 45

Trasferimenti abba┼╝i ta’ de─ői┼╝joni ta’ adegwatezza

 • Trasferiment ta’ data personali lejn pajji┼╝ terz jew organizzazzjoni internazzjonali jista’ jse─ž─ž fejn il-Kummissjoni tidde─őiedi li l-pajji┼╝ terz, jew territorju jew settur spe─őifikat wie─žed jew aktar f’dak il-pajji┼╝ terz, jew l-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni ti┼╝gura livell adegwat ta’ protezzjoni. Tali trasferiment ma g─žandu jkun je─žtie─í ebda awtorizzazzjoni spe─őifika.
 • Meta tivvaluta l-adegwatezza tal-livell ta’ protezzjoni, il-Kummissjoni g─žandha tie─žu kont, b’mod partikolari, tal-elementi li ─íejjin:
  • (a) l-istat tad-dritt, ir-rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet fundamentali, il-le─íi┼╝lazzjoni rilevanti, kemm ─íenerali kif ukoll settorjali, inklu┼╝ dwar is-sigurt├á pubblika, id-difi┼╝a, is-sigurt├á nazzjonali u l-li─íi kriminali u l-a─ő─őess tal-awtoritajiet pubbli─ői g─žad-data personali, kif ukoll l-implimentazzjoni ta’ tali le─íi┼╝lazzjoni, ir-regoli tal-protezzjoni tad-data, ir-regoli professjonali u l-mi┼╝uri ta’ sigurt├á, inklu┼╝i regoli g─žat-trasferiment ulterjuri ta’ data personali lejn pajji┼╝ terz ie─žor jew organizzazzjoni internazzjonali o─žra li jkun hemm konformit├á mag─žhom f’dak il-pajji┼╝ jew l-organizzazzjoni internazzjonali, pre─őedenti ta’ ─íurisprudenza, kif ukoll drittijiet tas-su─í─íett tad-data effettivi u infurzabbli u rimedju amministrattiv u ─íudizzjarju effettiv g─žas-su─í─íetti tad-data li tkun qed ti─íi ttrasferita d-data personali tag─žhom;
  • (b) l-e┼╝istenza u l-funzjonament effettiv ta’ awtorit├á supervi┼╝orja indipendenti wa─žda jew aktar fil-pajji┼╝ terz jew li g─žalihom tkun so─í─íetta organizzazzjoni internazzjonali, bir-responsabbilt├á g─žall-i┼╝gurar u l-infurzar tal-konformit├á mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data, inklu┼╝i setg─žat ta’ nfurzar adegwati g─žall-assistenza u l-g─žoti ta’ pariri lis-su─í─íetti tad-data fl-e┼╝er─őizzju tad-drittijiet tag─žhom u g─žall-kooperazzjoni mal-awtoritajiet supervi┼╝orji tal-Istati Membri; u
  • (c) l-impenji internazzjonali li l-pajji┼╝ terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali kkon─őernata tkun da─žlet g─žalihom, jew obbligi o─žrajn li jirri┼╝ultaw minn konvenzjonijiet jew strumenti legalment vinkolanti kif ukoll mis-sehem tag─žha f’sistemi multilaterali jew re─íjonali, b’mod partikolari b’rabta mal-protezzjoni ta’ data personali.
 • Il-Kummissjoni, wara li tivvaluta l-adegwatezza tal-livell ta’ protezzjoni, tista’ tidde─őiedi, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, li pajji┼╝ terz, jew territorju jew settur spe─őifikat wie─žed jew aktar f’pajji┼╝ terz, jew organizzazzjoni internazzjonali ji┼╝guraw livell adegwat ta’ protezzjoni fis-sens tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu. L-att ta’ implimentazzjoni g─žandu jipprevedi mekkani┼╝mu g─žal rie┼╝ami perjodiku, mill-inqas kull erba’ snin, li g─žandu jie─žu kont tal-i┼╝viluppi rilevanti kollha fil-pajji┼╝ terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali. L-att ta’ implimentazzjoni g─žandu jispe─őifika l-applikazzjoni territorjali u settorjali tieg─žu u, fejn applikabbli, jidentifika l-awtorit├á jew l-awtoritajiet supervi┼╝orji msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu. L-att ta’ implimentazzjoni g─žandu ji─íi adottat f’konformit├á mal-pro─őedura ta’ e┼╝ami msemmija fl-Artikolu 93(2).
 • Il-Kummissjoni g─žandha timmonitorja fuq ba┼╝i kontinwa l-i┼╝viluppi f’pajji┼╝i terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali li jistg─žu jaffettwaw il-funzjonament tad-de─ői┼╝jonijiet adottati skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu u d-de─ői┼╝jonijiet adottati abba┼╝i tal-Artikolu 25(6) tad-Direttiva 95/46/KE.
 • Il-Kummissjoni g─žandha tidde─őiedi, fejn l-informazzjoni disponibbli ti┼╝vela dan, b’mod partikolari wara r-rie┼╝ami msemmi fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, li pajji┼╝ terz, jew territorju jew settur spe─őifikat f’pajji┼╝ terz, jew organizzazzjoni internazzjonali ma g─žadux jew ma g─žadhiex ti┼╝gura livell adegwat ta’ protezzjoni fis-sens tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, sa fejn ikun me─žtie─í, g─žandha t─žassar, temenda jew tissospendi d-de─ői┼╝joni msemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni ming─žajr effett retroattiv. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni g─žandhom ji─íu adottati f’konformit├á mal-pro─őedura ta’ e┼╝ami msemmija fl-Artikolu 93(2).
 • F’ka┼╝ijiet imperattivi u debitament ─íustifikati ta’ ur─íenza, il-Kummissjoni g─žandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jkunu immedjatament applikabbli f’konformit├á mal-pro─őedura msemmija fl-Artikolu 93(3).

 • Il-Kummissjoni g─žandha tid─žol f’konsultazzjonijiet mal-pajji┼╝ terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali bil-─žsieb li tirrimedja s-sitwazzjoni li twassal g─žad-de─ői┼╝joni me─žuda skont il-paragrafu 5.
 • De─ői┼╝joni skont il-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu hija ming─žajr pre─íudizzju g─žal trasferimenti ta’ data personali lejn pajji┼╝ terz, jew territorju jew settur wie─žed jew aktar spe─őifikati f’dak il-pajji┼╝ terz, jew l-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni skont l-Artikoli┬á46 sa 49.
 • Il-Kummissjoni g─žandha tippubblika f’Il-─áurnal Uffi─őjali tal-Unjoni Ewropea u fis-sit web tag─žha lista tal-pajji┼╝i terzi, it-territorji u s-setturi spe─őifikati f’pajji┼╝ terz u organizzazzjonijiet internazzjonali li g─žalihom tkun idde─őidiet li huwa jew li ma g─žadux ┼╝gurat livell adegwat ta’ protezzjoni.
 • Id-de─ői┼╝jonijiet adottati mill-Kummissjoni abba┼╝i tal-Artikolu 25(6) tad-Direttiva 95/46/KE g─žandhom jibqg─žu fis-se─ž─ž sakemm ji─íu emendati, sostitwiti jew im─žassra minn De─ői┼╝joni tal-Kummissjoni adottata f’konformit├á mal-paragrafu┬á3 jew 5 ta’ dan l-Artikolu.