Artikolu 85

Ippro─őessar u libert├á ta’ espressjoni u ta’ informazzjoni

  • L-Istati Membri g─žandhom jirrikon─őiljaw skont il-li─íi d-dritt g─žall-protezzjoni ta’ data personali skont dan ir-Regolament mad-dritt g─žal-libert├á ta’ espressjoni u ta’ informazzjoni, inklu┼╝ l-ippro─őessar g─žal finijiet ─íurnalisti─ői u l-finijiet ta’ espressjoni akkademika, artistika jew letterarja.
  • G─žall-ippro─őessar li jsir g─žal finijiet ─íurnalisti─ői jew g─žall-fini ta’ espressjoni akkademika artistika jew dik letterarja, l-Istati Membri g─žandhom jipprevedu e┼╝enzjonijiet jew derogi mill-Kapitolu II (prin─őipji), il-Kapitolu III (drittijiet tas-su─í─íett tad-data), il-Kapitolu IV (kontrollur u pro─őessur), il-Kapitolu V (trasferiment tad-data personali lil pajji┼╝i terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali), il-Kapitolu VI (awtoritajiet supervi┼╝orji indipendenti), il-Kapitolu VII (kooperazzjoni u konsistenza) u l-Kapitolu IX (sitwazzjonijiet spe─őifi─ői ta’ ppro─őessar tad-data) jekk dawn jin─žtie─íu g─žal rikon─őiljazzjoni tad-dritt g─žall-protezzjoni ta’ data personali mal-libert├á ta’ espressjoni u ta’ informazzjoni.
  • Kull Stat Membru g─žandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar id-dispo┼╝izzjonijiet tal-li─íi tieg─žu li jkun adotta skont il-paragrafu 2 u, ming─žajr dewmien, dwar kwalunkwe li─íi ta’ emenda jew emenda sussegwenti li taffettwahom.