Artikolu 62

Operazzjonijiet kon─íunti ta’ awtoritajiet supervi┼╝orji

  • L-awtoritajiet supervi┼╝orji g─žandhom, fejn xieraq, iwettqu operazzjonijiet kon─íunti inklu┼╝i investigazzjonijiet kon─íunti u mi┼╝uri ta’ infurzar kon─íunti li fihom ikunu involuti membri jew persunal tal-awtoritajiet supervi┼╝orji ta’ Stati Membri o─žra.
  • Fejn il-kontrollur jew il-pro─őessur ikollu stabbilimenti f’diversi Stati Membri jew fejn g─žadd sinifikanti ta’ su─í─íetti tad-data f’aktar minn Stat Membru wie─žed x’aktarx li jkun affettwat b’mod sostanzjali minn operazzjonijiet ta’ ppro─őessar, awtorit├á supervi┼╝orja minn kull wie─žed minn dawk l-Istati Membri g─žandu jkollha d-dritt li tipparte─őipa fl-operazzjonijiet kon─íunti. L-awtorit├á supervi┼╝orja li hija kompetenti skont l-Artikolu 56(1) jew (4) g─žandha tistieden lill-awtorit├á supervi┼╝orja ta’ kull wie─žed minn dawk l-Istati Membri biex tipparte─őipa fl-operazzjonijiet kon─íunti u g─žandha twie─íeb ming─žajr dewmien g─žat-talba ta’ awtorit├á supervi┼╝orja biex tipparte─őipa fihom.
  • Awtorit├á supervi┼╝orja tista’, f’konformit├á mal-li─íi tal-Istat Membru, u bl-awtorizzazzjoni tal-awtorit├á supervi┼╝orja li tissekonda, tikkonferixxi setg─žat, inklu┼╝i setg─žat investigattivi fuq il-membri jew il-persunal involuti f’operazzjonijiet kon─íunti tal-awtorit├á supervi┼╝orja li tissekonda jew, sa fejn tippermetti l-li─íi tal-Istat Membru tal-awtorit├á supervi┼╝orja ospitanti, tippermetti lill-membri jew il-persunal tal-awtorit├á supervi┼╝orja li tissekonda je┼╝er─őita s-setg─žat investigattivi tieg─žu f’konformit├á mal-li─íi tal-Istat Membru tal-awtorit├á supervi┼╝orja li tissekonda. Tali setg─žat investigattivi jistg─žu ji─íu e┼╝er─őitati biss ta─žt il-gwida u fil-pre┼╝enza ta’ membri jew persunal tal-awtorit├á supervi┼╝orja ospitanti. Il-membri jew il-persunal tal-awtorit├á supervi┼╝orja li tissekonda g─žandhom ikunu so─í─íetti g─žal-li─íi tal-Istat Membru tal-awtorit├á supervi┼╝orja ospitanti.
  • Fejn, f’konformit├á mal-paragrafu 1, il-persunal ta’ awtorit├á supervi┼╝orja li tissekonda jopera fi Stat Membru ie─žor, l-Istat Membru tal-awtorit├á supervi┼╝orja ospitanti g─žandu jassumi r-responsabbilt├á g─žall-azzjonijiet tieg─žu, inklu┼╝a l-imputabbilt├á, g─žal kwalunkwe dannu kkaw┼╝at minnhom matul l-operazzjonijiet tieg─žu, f’konformit├á mal-li─íi tal-Istat Membru li fit-territorju tieg─žu huwa jopera.
  • L-Istat Membru li fit-territorju tieg─žu ikun ─íie kkaw┼╝at id-dannu g─žandu jag─žmel tajjeb g─žal tali dannu bil-kondizzjonijiet applikabbli g─žad-dannu kkaw┼╝at mill-persunal tieg─žu stess. L-Istat Membru tal-awtorit├á supervi┼╝orja li tissekonda li l-persunal tag─žha jkun ikkaw┼╝a dannu lil kwalunkwe persuna fit-territorju ta’ Stat Membru ie─žor g─žandu jrodd lura bis-s─ži─ž lil dan tal-a─ž─žar kwalunkwe somma li ─žallas lill-persuni intitolati f’isimhom.
  • Ming─žajr pre─íudizzju g─žall-e┼╝er─őizzju tad-drittijiet tieg─žu vis-├á-vis partijiet terzi u bl-e─ő─őezzjoni tal-paragrafu 5, kull Stat Membru g─žandu jibqa’ lura, fil-ka┼╝ previst fil-paragrafu 1, milli jitlob rimbor┼╝ minn Stat Membru ie─žor relattivament g─žal danni msemmija fil-paragrafu 4.
  • Fejn tkun ma─žsuba operazzjoni kon─íunta u awtorit├á supervi┼╝orja ma tikkonformax fi ┼╝mien xahar mal-obbligu stipulat fit-tieni sentenza tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, l-awtoritajiet supervi┼╝orji l-o─žra jistg─žu jadottaw mi┼╝ura provi┼╝orja fit-territorju tal-Istat Membru li hija kompetenti g─žalih f’konformit├á mal-Artikolu 55. F’dak il-ka┼╝, il-─žtie─ía ta’ azzjoni ur─íenti skont l-Artikolu 66(1) g─žandu jkun pre┼╝unt li hija sodisfatta u te─žtie─í opinjoni ur─íenti jew de─ői┼╝joni vinkolanti ur─íenti mill-Bord skont l-Artikolu 66(2).