Artikolu 83

Kondizzjonijiet ─íenerali biex ji─íu imposti multi amministrattivi

 • Kull awtorit├á supervi┼╝orja g─žandha ti┼╝gura li l-impo┼╝izzjoni ta’ multi amministrattivi skont dan l-Artikolu fir-rigward ta’ ksur ta’ dan ir-Regolament imsemmi fil-paragrafi 4, 5 u 6 g─žandha tkun effettiva, proporzjonata u disswa┼╝iva f’kull ka┼╝ individwali.
 • Il-multi amministrattivi g─žandhom, skont i─ő-─őirkostanzi ta’ kull ka┼╝ individwali, ji─íu imposti flimkien ma’, jew minflok, mi┼╝uri msemmija fil-punti (a) sa (h) u (j) tal-Artikolu 58(2). Meta ji─íi de─ői┼╝ jekk g─žandiex ti─íi imposta multa amministrattiva u ji─íi de─ői┼╝ l-ammont tal-multa amministrattiva, f’kull ka┼╝ individwali, g─žandha ting─žata konsiderazzjoni dovuta lil dawn li ─íejjin:
  • (a) in-natura, il-gravit├á u d-dewmien tal-ksur b’kont me─žud tan-natura, l-ambitu jew il-fini tal-ippro─őessar ikkon─őernat kif ukoll l-g─žadd ta’ su─í─íetti tad-data affettwati u l-livell ta’ dannu m─íarrab minnhom;
  • (b) il-karattru intenzjonali jew negli─íenti tal-ksur;
  • (c) kwalunkwe azzjoni me─žuda mill-kontrollur jew il-pro─őessur biex jittaffa d-dannu m─íarrab mis-su─í─íetti tad-data;
  • (d) il-grad ta’ responsabbilt├á tal-kontrollur jew il-pro─őessur b’kont me─žud tal-mi┼╝uri tekni─ői u organizzattivi implimentati minnu skont l-Artikoli 25 u 32;
  • (e) kwalunkwe ksur pre─őedenti rilevanti mill-kontrollur jew il-pro─őessur;
  • (f) il-grad ta’ kooperazzjoni mal-awtorit├á supervi┼╝orja, sabiex ji─íi rimedjat il-ksur u jittaffew l-effetti avversi possibbli tal-ksur;
  • (g) il-kategoriji ta’ data personali affettwati mill-ksur;
  • (h) il-mod li bih il-ksur sar mag─žruf mill-awtorit├á supervi┼╝orja, b’mod partikolari jekk, u jekk ikun hekk il-ka┼╝ sa fejn, il-kontrollur jew il-pro─őessur innotifika l-ksur;
  • (i) fejn mi┼╝uri msemmija fl-Artikolu 58(2), ikunu ─íew ordnati minn qabel kontra l-kontrollur jew il-pro─őessur ikkon─őernat fir-rigward tal-istess su─í─íett, il-konformit├á ma’ dawk il-mi┼╝uri;
  • (j) l-aderenza mal-kodi─őijiet approvati ta’ kondotta skont l-Artikolu 40 jew mal-mekkani┼╝mi approvati ta’ ─őertifikazzjoni skont l-Artikolu 42; u
  • (k) kwalunkwe fattur aggravanti jew mitiganti applikabbli g─ža─ő-─őirkostanzi tal-ka┼╝, b─žal benefi─ő─őji finanzjarji miksuba, jew telfiet evitati, direttament jew indirettament, mill-ksur.
 • Jekk kontrollur jew pro─őessur, intenzjonalment jew b’negli─íenza, g─žall-istess operazzjonijiet ta’ ppro─őessar jew g─žal dawk b’rabta ma’ xulxin, jikser diversi dispo┼╝izzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, l-ammont totali tal-multa amministrattiva ma g─žandux jaqbe┼╝ l-ammont spe─őifikat g─žall-ksur l-aktar gravi.
 • Il-ksur tad-dispo┼╝izzjonijiet li ─íejjin g─žandu, f’konformit├á mal-paragrafu 2a, ikun so─í─íett g─žal multi amministrattivi sa EUR┬á10┬á000┬á000, jew fil-ka┼╝ ta’ impri┼╝a, sa 2 % tal-fatturat annwali dinji totali tas-sena finanzjarja pre─őedenti, skont liema jkun l-og─žla:
  • (a) l-obbligi tal-kontrollur u tal-pro─őessur skont l-Artikoli 8, 11, 25 sa 39 u 42 u 43;
  • (b) l-obbligi tal-korp ta’ ─őertifikazzjoni skont l-Artikoli 42 u 43;
  • (c) l-obbligi tal-korp ta’ monitora─í─í skont l-Artikolu 41(4);
 • Il-ksur tad-dispo┼╝izzjonijiet li ─íejjin g─žandu, f’konformit├á mal-paragrafu 2a, ikun so─í─íett g─žal multi amministrattivi sa EUR┬á20┬á000┬á000, jew fil-ka┼╝ ta’ impri┼╝a, sa 4 % tal-fatturat annwali dinji totali tas-sena finanzjarja pre─őedenti, skont liema jkun l-og─žla:
  • (a) il-prin─őipji ba┼╝i─ői g─žall-ippro─őessar, inklu┼╝i l-kondizzjonijiet g─žal kunsens, skont l-Artikoli 5, 6, 7 u 9;
  • (b) id-drittijiet tas-su─í─íetti tad-data skont l-Artikoli 12 sa 22;
  • (c) it-trasferimenti ta’ data personali lil ri─őevitur f’pajji┼╝ terz jew organizzazzjoni internazzjonali skont l-Artikoli 44-49;
  • (d) kwalunkwe obbligu skont il-li─íi tal-Istat Membru adottat ta─žt il-Kapitolu IX;
  • (e) nuqqas ta’ konformit├á ma’ ordni jew limitazzjoni temporanja jew definittiva fuq l-ippro─őessar jew is-sospensjoni ta’ flussi ta’┬ádata mill-awtorit├á supervi┼╝orja skont l-Artikolu 58(2) jew nuqqas milli jing─žata a─ő─őess bi ksur tal-Artikolu┬á58(1).
 • Nuqqas ta’ konformit├á ma’ ordni mill-awtorit├á supervi┼╝jorja kif imsemmija fl-Artikolu 58(2) g─žandu, f’konformit├á mal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, ikun so─í─íett g─žal multi amministrattivi sa EUR┬á20┬á000┬á000, jew fil-ka┼╝ ta’ impri┼╝a, sa 4 % tal-fatturat annwali dinji totali tas-sena finanzjarja pre─őedenti, skont liema jkun l-og─žla.
 • Ming─žajr pre─íudizzju g─žas-setg─žat korrettivi ta’ awtoritajiet supervi┼╝orji skont l-Artikolu 58(2), kull Stat Membru jista’ jistipula r-regoli dwar jekk u sa fejn multi amministrattivi jistg─žu ji─íu imposti fuq awtoritajiet jew korpi pubbli─ői stabbiliti f’dak l-Istat Membru.
 • L-e┼╝er─őizzju mill-awtorit├á supervi┼╝orja tas-setg─žat tag─žha ta─žt dan l-Artikolu g─žandu jkun so─í─íett g─žal salvagwardji pro─őedurali xierqa f’konformit├á mal-li─íi tal-Unjoni u l-li─íi tal-Istat Membru, inklu┼╝i rimedju ─íudizzjarju u pro─őess dovut effettivi.
 • Fejn is-sistema legali tal-Istat Membru ma tipprevedix multi amministrattivi, dan l-Artikolu jista’ ji─íi applikat b’tali mod li l-multa tinbeda mill-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti u ti─íi imposta minn qrati nazzjonali kompetenti, filwaqt li ji─íi ┼╝gurat li dawk ir-rimedji legali jkunu effettivi u jkollhom effett ekwivalenti g─žall-multi amministrattivi imposti mill-awtoritajiet supervi┼╝orji. Fi kwalunkwe ka┼╝, il-multi imposti g─žandhom ikunu effettivi, proporzjonati u disswa┼╝ivi. Dawn l-Istati Membri g─žandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar id-dispo┼╝izzjonijiet tal-li─íijiet tag─žhom li huma jadottaw skont dan il-paragrafu sal-25 ta’ Mejju 2018 u, ming─žajr dewmien, dwar kwalunkwe li─íi ta’ emenda jew emenda sussegwenti li taffettwahom.