97. pants

Komisijas zi┼ćojumi

  • Komisija l─źdz 2020.┬ágada 25.┬ámaijam un p─ôc tam reizi ─Źetros gados iesniedz ┼í─źs regulas nov─ôrt─ôjuma un p─ürskata zi┼ćojumus Eiropas Parlamentam un Padomei. Zi┼ćojumus publisko.
  • Saist─źb─ü ar 1.┬ápunkt─ü min─ôtajiem nov─ôrt─ôjumiem un p─ürskatiem Komisija jo ─źpa┼íi p─ürbauda, k─ü tiek piem─ôrota un darbojas:
    • a) V┬ánoda─╝a par personas datu nos┼źt─ź┼íanu uz tre┼í─üm valst─źm vai starptautisk─üm organiz─ücij─üm, jo ─źpa┼íi attiec─źb─ü uz l─ômumiem, kas pie┼ćemti saska┼ć─ü ar ┼í─źs regulas 45.┬ápanta┬á3.┬ápunktu, un l─ômumiem, kas pie┼ćemti, balstoties uz Direkt─źvas┬á95/46/EK┬á25.┬ápanta 6.┬ápunktu;
    • b) VII┬ánoda─╝a par sadarb─źbu un konsekvenci.
  • Piem─ôrojot 1.┬ápunktu, Komisija var piepras─źt inform─üciju no dal─źbvalst─źm un uzraudz─źbas iest─üd─ôm.
  • Veicot 1.┬áun 2.┬ápunkt─ü min─ôtos nov─ôrt─ôjumus un p─ürskat─ź┼íanu, Komisija ┼ćem v─ôr─ü Eiropas Parlamenta un Padomes viedok─╝us un atzinumus, un tos, kas ieg┼źti no cit─üm attiec─źgaj─üm strukt┼źr─üm vai avotiem.
  • Komisija, ja nepiecie┼íams, iesniedz atbilst─źgus priek┼ílikumus, lai groz─źtu ┼ío regulu, jo ─źpa┼íi ┼ćemot v─ôr─ü inform─ücijas tehnolo─úiju att─źst─źbu un progresu inform─ücijas sabiedr─źb─ü.