68. pants

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

  • Ar Å¡o tiek izveidota Eiropas Datu aizsardzÄ«bas kolēģija (“kolēģija”) kā SavienÄ«bas struktÅ«ra, un tā ir tiesÄ«bu subjekts.
  • Kolēģiju pārstāv tās priekÅ¡sēdētājs.
  • Kolēģija sastāv no katras dalÄ«bvalsts vienas uzraudzÄ«bas iestādes vadÄ«tāja un Eiropas Datu aizsardzÄ«bas uzraudzÄ«tāja vai viņu attiecÄ«gajiem pārstāvjiem.
  • Ja dalÄ«bvalstÄ« par Å¡Ä«s regulas noteikumu piemēroÅ¡anas uzraudzÄ«bu atbild vairāk nekā viena uzraudzÄ«bas iestāde, saskaņā ar minētās dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem ieceļ kopÄ«gu pārstāvi.
  • Komisijai ir tiesÄ«bas piedalÄ«ties kolēģijas darbÄ«bā un sanāksmēs bez balsoÅ¡anas tiesÄ«bām. Komisija norÄ«ko pārstāvi. Kolēģijas priekÅ¡sēdētājs paziņo Komisijai par kolēģijas darbÄ«bām.
  • GadÄ«jumos, kas minēti 65. pantā, Eiropas Datu aizsardzÄ«bas uzraudzÄ«tājam ir balsoÅ¡anas tiesÄ«bas vienÄ«gi par lēmumiem, kas attiecas uz principiem un noteikumiem, kuri ir piemērojami SavienÄ«bas iestādēm, struktÅ«rām, birojiem un aÄ£entÅ«rām un kuri pēc bÅ«tÄ«bas atbilst Å¡Ä«s regulas principiem un noteikumiem.