20. pants

Tiesības uz datu pārnesamību

  • Datu subjektam ir tiesÄ«bas saņemt personas datus attiecÄ«bā uz sevi, kurus viņš sniedzis pārzinim, strukturētā, plaÅ¡i izmantotā un maÅ¡Ä«nlasāmā formātā un ir tiesÄ«bas minētos datus nosÅ«tÄ«t citam pārzinim, un pārzinis, kuram attiecÄ«gie personas dati sniegti, tam nerada nekādus šķēršļus, ja:
    • a) apstrāde pamatojas uz piekriÅ¡anu, ievērojot 6. panta 1. punkta a) apakÅ¡punktu vai 9. panta 2. punkta a) apakÅ¡punktu, vai uz lÄ«gumu, ievērojot 6. panta 1. punkta b) apakÅ¡punktu; un
    • b) apstrādi veic ar automatizētiem lÄ«dzekļiem.
  • Īstenojot savas tiesÄ«bas uz datu pārnesamÄ«bu saskaņā ar 1. punktu, datu subjektam ir tiesÄ«bas uz personas datu nosÅ«tÄ«Å¡anu tieÅ¡i no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.
  • Šā panta 1. punktā minēto tiesÄ«bu Ä«stenoÅ¡ana neskar 17. pantu. Minētās tiesÄ«bas neattiecas uz apstrādi, kas ir vajadzÄ«ga, lai izpildÄ«tu uzdevumu, ko veic sabiedrÄ«bas interesēs vai Ä«stenojot pārzinim likumÄ«gi pieÅ¡Ä·irtas oficiālas pilnvaras.
  • TiesÄ«bas, kas minētas 1. punktā, neietekmē nelabvēlÄ«gi citu personu tiesÄ«bas un brÄ«vÄ«bas.