64. pants

Kolēģijas atzinums

 • Kolēģija sniedz atzinumu, ja kompetentā uzraudzÄ«bas iestāde gatavojas pieņemt jebkuru no turpmāk minētajiem pasākumiem. Šādā nolÅ«kā kompetentā uzraudzÄ«bas iestāde kolēģijai nosÅ«ta lēmuma projektu, kad:
  • a) tā ir paredzējusi pieņemt sarakstu ar apstrādes darbÄ«bām, kam piemēro prasÄ«bu par novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzÄ«bu saskaņā ar 35. panta 4. punktu;
  • b) tas attiecas uz jautājumu saskaņā ar 40. panta 7. punktu par to, vai rÄ«cÄ«bas kodeksa projekts vai tā grozÄ«jums vai papildinājums atbilst Å¡ai regulai;
  • c) tā ir paredzējusi apstiprināt kritērijus struktÅ«ras akreditācijai saskaņā ar 41. panta 3. punktu vai sertifikācijas struktÅ«rai saskaņā ar 43. panta 3. punktu;
  • d) tā ir paredzējusi noteikt standarta datu aizsardzÄ«bas klauzulas, kas minētas 46. panta 2. punkta d) apakÅ¡punktā un 28. panta 8. punktā;
  • e) tā ir paredzējusi apstiprināt 46. panta 3. punkta a) apakÅ¡punktā minētās lÄ«guma klauzulas; vai
  • f) tā ir paredzējusi apstiprināt saistoÅ¡os uzņēmuma noteikumus 47. panta nozÄ«mē.
 • Jebkura uzraudzÄ«bas iestāde, kolēģijas priekÅ¡sēdētājs vai Komisija var pieprasÄ«t, lai kolēģija izskata jebkuru jautājumu par vispārējo piemēroÅ¡anu vai kas rada sekas vairāk nekā vienā dalÄ«bvalstÄ« nolÅ«kā saņemt atzinumu, jo Ä«paÅ¡i, ja kompetentā uzraudzÄ«bas iestāde neievēro savstarpējas palÄ«dzÄ«bas pienākumu saskaņā ar 61. pantu vai kopÄ«gu operāciju pienākumu saskaņā ar 62. pantu.
 • GadÄ«jumos, kas minēti 1. un 2. punktā, kolēģija sniedz atzinumu par tai iesniegto jautājumu ar noteikumu, ka tā par to paÅ¡u jautājumu nav jau sniegusi atzinumu. Minēto atzinumu pieņem astoņu nedēļu laikā ar kolēģijas locekļu vienkārÅ¡u balsu vairākumu. Minēto termiņu var pagarināt vēl par sešām nedēļām, ņemot vērā jautājuma sarežģītÄ«bu. AttiecÄ«bā uz 1. punktā minēto lēmuma projektu, kas saskaņā ar 5. punktu izplatÄ«ts kolēģijas locekļiem, uzskata, ka loceklis, kas priekÅ¡sēdētāja norādÄ«tā saprātÄ«gā termiņā nav paudis iebildumus, piekrÄ«t lēmuma projektam.
 • UzraudzÄ«bas iestādes un Komisija, izmantojot standarta formātu, bez nepamatotas kavēšanās elektroniski paziņo kolēģijai visu attiecÄ«go informāciju, ietverot attiecÄ«gā gadÄ«jumā arÄ« faktu kopsavilkumu, lēmuma projektu, pamatojumu, kāpēc šāds pasākums ir nepiecieÅ¡ams, un citu attiecÄ«go uzraudzÄ«bas iestāžu viedokļus.
 • Kolēģijas priekÅ¡sēdētājs bez nepamatotas kavēšanās elektroniski informē:
  • a) kolēģijas locekļus un Komisiju par visu attiecÄ«go informāciju, kas paziņota kolēģijai, izmantojot standarta formātu. Ja nepiecieÅ¡ams, kolēģijas sekretariāts nodroÅ¡ina attiecÄ«gās informācijas tulkojumus; un
  • b) uzraudzÄ«bas iestādi, kas attiecÄ«gā gadÄ«jumā minēta 1. un 2. punktā, un Komisiju par atzinumu un to publisko.
 • Kompetentā uzraudzÄ«bas iestāde nepieņem 1. punktā minēto lēmuma projektu 3. punktā minētajā laikposmā.
 • UzraudzÄ«bas iestāde, kas minēta 1. punktā, vislielākajā mērā ņem vērā kolēģijas atzinumu un divu nedēļu laikā pēc atzinuma saņemÅ¡anas, izmantojot standarta formātu, elektroniski paziņo kolēģijas priekÅ¡sēdētājam, vai tā paturēs spēkā vai grozÄ«s savu lēmuma projektu un grozÄ«jumu gadÄ«jumā informē par grozÄ«to lēmuma projektu.
 • Ja attiecÄ«gā uzraudzÄ«bas iestāde šā panta 7. punktā minētajā termiņā informē kolēģijas priekÅ¡sēdētāju, ka ir nolēmusi pilnÄ«bā vai daļēji neievērot kolēģijas atzinumu, sniedzot attiecÄ«go pamatojumu, tiek piemērots 65. panta 1. punkts.