53. pants

Visp─ür─źgi noteikumi par uzraudz─źbas iest─üdes locek─╝iem

 • Dal─źbvalstis paredz, ka katru to uzraudz─źbas iest─ü┼żu locekli, izmantojot p─ürredzamu proced┼źru, amat─ü iece─╝:
 • ÔÇö to parlamenti,

  ÔÇö to vald─źbas,

  ÔÇö to valsts vad─źt─üji vai

  ÔÇö neatkar─źga strukt┼źra, kurai saska┼ć─ü ar dal─źbvalsts ties─źbu aktiem ir uztic─ôta iecel┼íana amat─ü.

 • Katram loceklim ir t─üda kvalifik─ücija, pieredze un prasmes, jo ─źpa┼íi personas datu aizsardz─źbas jom─ü, kuras vajadz─źgas, lai pild─źtu savus pien─ükumus un ─źstenotu savas pilnvaras.
 • Locek─╝a pien─ükumi beidzas l─źdz ar amata pilnvaru termi┼ća beig─üm, atk─üpjoties no amata vai atlai┼íanas gad─źjum─ü, saska┼ć─ü ar attiec─źg─üs dal─źbvalsts ties─źbu aktiem.
 • Locekli atbr─źvo no amata tikai amata pien─ükumu smaga p─ürk─üpuma gad─źjumos vai tad, ja vi┼ć┼í vairs neatbilst nosac─źjumiem, kas izvirz─źti, lai pild─źtu pien─ükumus.