Článok 53

Všeobecné podmienky týkajúce sa členov dozorného orgánu

 • Členské štáty zabezpečia, aby každého člena ich dozorných orgánov transparentným postupom vymenoval:
 • — ich parlament,

  — ich vláda,

  — ich hlava štátu alebo

  — nezávislý orgán, ktorý je poverený menovaním podľa práva členského štátu.

 • Každý člen musí mať kvalifikáciu, skúsenosti a zručnosti, predovšetkým v oblasti ochrany osobných údajov, potrebné na plnenie svojich povinností a výkon svojich právomocí.
 • Povinnosti člena zanikajú uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa funkcie alebo povinným odchodom do dôchodku v súlade s právom dotknutého členského štátu.
 • Člena možno odvolať, len ak sa dopustil závažného pochybenia alebo prestal spĺňať podmienky požadované na výkon povinností.