Článok 75

Sekretariát

 • Výbor má sekretariát, ktorý mu poskytuje európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.
 • Sekretariát plní svoje úlohy výlučne na základe pokynov predsedu výboru.
 • Personál európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktorý sa zapája do plnenia úloh uložených týmto nariadením výboru, je súčasťou inej hierarchickej štruktúry ako personál, ktorý plní úlohy uložené európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.
 • V prípade potreby výbor a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vypracujú a uverejnia memorandum o porozumení, ktorým sa vykonáva tento článok, v ktorom sa určia podmienky ich spolupráce a ktorý sa vzťahuje na personál európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktorý sa zapája do plnenia úloh uložených týmto nariadením výboru.
 • Sekretariát poskytuje výboru analytickú, administratívnu a logistickú podporu.
 • Sekretariát je zodpovedný najmä za:
  • a) plnenie každodenných úloh výboru;
  • b) komunikáciu medzi členmi výboru, jeho predsedom a Komisiou;
  • c) komunikáciu s ostatnými inštitúciami a verejnosťou;
  • d) používanie elektronických prostriedkov na internú a externú komunikáciu;
  • e) preklady relevantných informácií;
  • f) prípravu zasadnutí výboru a za opatrenia nadväzujúce na tieto zasadnutia;
  • g) prípravu, formulovanie a uverejňovanie stanovísk, rozhodnutí o urovnaní sporov medzi dozornými orgánmi a iných textov prijatých výborom.