3. iedaļa

Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību un iepriekšēja apspriešanās