Artikel 22

Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering

  • Den registrerade ska ha rĂ€tt att inte bli föremĂ„l för ett beslut som enbart grundas pĂ„ automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rĂ€ttsliga följder för honom eller henne eller pĂ„ liknande sĂ€tt i betydande grad pĂ„verkar honom eller henne.
  • Punkt 1 ska inte tillĂ€mpas om beslutet
    • a) Ă€r nödvĂ€ndigt för ingĂ„ende eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige,
    • b) tillĂ„ts enligt unionsrĂ€tten eller en medlemsstats nationella rĂ€tt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som faststĂ€ller lĂ€mpliga Ă„tgĂ€rder till skydd för den registrerades rĂ€ttigheter, friheter och berĂ€ttigade intressen, eller
    • c) grundar sig pĂ„ den registrerades uttryckliga samtycke.
  • I fall som avses i punkt 2 a och c ska den personuppgiftsansvarige genomföra lĂ€mpliga Ă„tgĂ€rder för att sĂ€kerstĂ€lla den registrerades rĂ€ttigheter, friheter och rĂ€ttsliga intressen, Ă„tminstone rĂ€tten till personlig kontakt med den personuppgiftsansvarige för att kunna utrycka sin Ă„sikt och bestrida beslutet.
  • Beslut enligt punkt 2 fĂ„r inte grunda sig pĂ„ de sĂ€rskilda kategorier av personuppgifter som avses i artikel 9.1, sĂ„vida inte artikel 9.2 a eller g gĂ€ller och lĂ€mpliga Ă„tgĂ€rder som ska skydda den registrerades berĂ€ttigade intressen har vidtagits.