Artikel 14

Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede

 • Hvis personoplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede, giver den dataansvarlige den registrerede f√łlgende oplysninger:
  • a) identitet p√• og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og dennes eventuelle repr√¶sentant
  • b) kontaktoplysninger for en eventuel databeskyttelsesr√•dgiver
  • c) form√•lene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til, samt retsgrundlaget for behandlingen
  • d) de ber√łrte kategorier af personoplysninger
  • e) eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne
  • f) hvor det er relevant, at den dataansvarlige agter at overf√łre personoplysninger til en modtager i et tredjeland eller en international organisation, og om hvorvidt Kommissionen har truffet afg√łrelse om tilstr√¶kkeligheden af beskyttelsesniveauet, eller i tilf√¶lde af overf√łrsler i henhold til artikel 46 eller 47 eller artikel 49, stk. 1, andet afsnit, litra h), henvisning til de forn√łdne eller passende garantier, og hvordan der kan f√•s en kopi heraf, eller hvor de er blevet gjort tilg√¶ngelige.
 • Ud over de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, giver den dataansvarlige den registrerede f√łlgende oplysninger, der er n√łdvendige for at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling for s√• vidt ang√•r den registrerede:
  • a) det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastl√¶gge dette tidsrum
  • b) de legitime interesser, som forf√łlges af den dataansvarlige eller en tredjemand, hvis behandlingen er baseret p√• artikel¬†6, stk. 1, litra f)
  • c) retten til at anmode den dataansvarlige om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begr√¶nsning af behandling vedr√łrende den registrerede og til at g√łre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet
  • d) n√•r behandling er baseret p√• artikel¬†6, stk.¬†1, litra a), eller artikel¬†9, stk.¬†2, litra a), retten til at tr√¶kke samtykke tilbage p√• ethvert tidspunkt, uden at dette ber√łrer lovligheden af behandling, der er baseret p√• samtykke, inden tilbagetr√¶kning heraf
  • e) retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
  • f) hvilken kilde personoplysningerne hidr√łrer fra, og eventuelt hvorvidt de stammer fra offentligt tilg√¶ngelige kilder
  • g) forekomsten af automatiske afg√łrelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel¬†22, stk. 1 og 4, og i disse tilf√¶lde som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en s√•dan behandling for den registrerede.
 • Den dataansvarlige giver de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2:
  • a) inden for en rimelig frist efter indsamlingen af personoplysningerne, men senest inden for en m√•ned under hensyn til de specifikke forhold, som personoplysningerne er behandlet under,
  • b) hvis personoplysningerne skal bruges til at kommunikere med den registrerede, senest p√• tidspunktet for den f√łrste kommunikation med den registrerede, eller
  • c) hvis personoplysningerne er bestemt til videregivelse til en anden modtager, senest n√•r personoplysningerne videregives f√łrste gang.
 • Hvis den dataansvarlige agter at viderebehandle personoplysningerne til et andet form√•l end det, hvortil de er indsamlet, giver den dataansvarlige forud for denne viderebehandling den registrerede oplysninger om dette andet form√•l samt andre relevante yderligere oplysninger, jf. stk. 2.
 • Stk. 1-4 finder ikke anvendelse, hvis og i det omfang:
  • a) den registrerede allerede er bekendt med oplysningerne
  • b) meddelelse af s√•danne oplysninger viser sig umulig eller vil kr√¶ve en uforholdsm√¶ssigt stor indsats, navnlig i forbindelse med behandling til arkivform√•l i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsform√•l eller til statistiske form√•l underlagt de betingelser og garantier, der er omhandlet i artikel 89, stk. 1, eller i det omfang den forpligtelse, der er omhandlet i n√¶rv√¶rende artikels stk. 1, sandsynligvis vil g√łre det umuligt eller i alvorlig grad vil hindre opfyldelse af form√•lene med denne behandling. I s√•danne tilf√¶lde tr√¶ffer den dataansvarlige passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, herunder ved at g√łre oplysningerne offentligt tilg√¶ngelige
  • c) indsamling eller videregivelse udtrykkelig er fastsat i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som fasts√¶tter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes legitime interesser, eller
  • d) personoplysningerne skal forblive fortrolige som f√łlge af tavshedspligt i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, herunder lovbestemt tavshedspligt.