Artikel 66

Hasteprocedure

  • NĂ„r en berĂžrt tilsynsmyndighed under ekstraordinĂŠre omstĂŠndigheder mener, at det er nĂždvendigt at handle omgĂ„ende for at beskytte registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, kan den uanset den i artikel 63, 64 og 65 omhandlede sammenhĂŠngsmekanisme eller den i artikel 60 omhandlede procedure omgĂ„ende trĂŠffe forelĂžbige foranstaltninger, der skal have retsvirkning pĂ„ dens eget omrĂ„de med en angivet gyldighedsperiode, som ikke mĂ„ overstige tre mĂ„neder. Tilsynsmyndigheden meddeler straks de andre berĂžrte tilsynsmyndigheder, DatabeskyttelsesrĂ„det og Kommissionen disse foranstaltninger og en begrundelse for vedtagelsen heraf.
  • Hvis en tilsynsmyndighed har vedtaget en foranstaltning i henhold til stk. 1 og mener, at der omgĂ„ende skal vedtages endelige foranstaltninger, kan den anmode om en hasteudtalelse eller en hurtig bindende afgĂžrelse fra DatabeskyttelsesrĂ„det, idet tilsynsmyndigheden begrunder anmodningen om en sĂ„dan udtalelse eller afgĂžrelse.
  • Enhver tilsynsmyndighed kan anmode om en hasteudtalelse eller efter omstĂŠndighederne en hurtig bindende afgĂžrelse, fra DatabeskyttelsesrĂ„det, hvis en kompetent tilsynsmyndighed ikke har truffet de fornĂždne foranstaltninger i en situation, hvor det er nĂždvendigt at handle omgĂ„ende for at beskytte registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, idet tilsynsmyndigheden begrunder anmodningen om en sĂ„dan udtalelse eller afgĂžrelse, herunder behovet for at handle omgĂ„ende.
  • Uanset artikel 64, stk. 3, og artikel 65, stk. 2, vedtages en hasteudtalelse eller en hurtig bindende afgĂžrelse som omhandlet i nĂŠrvĂŠrende artikels stk. 2 og 3 inden for to uger med simpelt flertal blandt medlemmerne af DatabeskyttelsesrĂ„det.