Artikel 6

Lovlig behandling

 • Behandling er kun lovlig, hvis og i det omfang mindst Ă©t af fĂžlgende forhold gĂžr sig gĂŠldende:
  • a) Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formĂ„l.
  • b) Behandling er nĂždvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemfĂžrelse af foranstaltninger, der trĂŠffes pĂ„ den registreredes anmodning forud for indgĂ„else af en kontrakt.
  • c) Behandling er nĂždvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som pĂ„hviler den dataansvarlige.
  • d) Behandling er nĂždvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser.
  • e) Behandling er nĂždvendig af hensyn til udfĂžrelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhĂžrer under offentlig myndighedsudĂžvelse, som den dataansvarlige har fĂ„et pĂ„lagt.
  • f) Behandling er nĂždvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfĂžlge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlĂŠggende rettigheder og frihedsrettigheder, der krĂŠver beskyttelse af personoplysninger, gĂ„r forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.
   FĂžrste afsnit, litra f), gĂŠlder ikke for behandling, som offentlige myndigheder foretager som led i udfĂžrelsen af deres opgaver.
 • Medlemsstaterne kan opretholde eller indfĂžre mere specifikke bestemmelser for at tilpasse anvendelsen af denne forordnings bestemmelser om behandling med henblik pĂ„ overholdelse af stk. 1, litra c) og e), ved at fastsĂŠtte mere prĂŠcist specifikke krav til behandling og andre foranstaltninger for at sikre lovlig og rimelig behandling, herunder for andre specifikke databehandlingssituationer som omhandlet i kapitel IX.
 • Grundlaget for behandling i henhold til stk. 1, litra c) og e), skal fremgĂ„ af:
  • a) EU-retten, eller
  • b) medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.
   FormÄlet med behandlingen skal vÊre fastlagt i dette retsgrundlag eller for sÄ vidt angÄr den behandling, der er omhandlet i stk. 1, litra e), vÊre nÞdvendig for udfÞrelsen af en opgave i samfundets interesse eller som henhÞrer under offentlig myndighedsudÞvelse, som den dataansvarlige har fÄet pÄlagt. Dette retsgrundlag kan indeholde specifikke bestemmelser med henblik pÄ at tilpasse anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning, bl.a. de generelle betingelser for lovlighed af den dataansvarliges behandling, hvilke typer oplysninger der skal behandles, berÞrte registrerede, hvilke enheder personoplysninger mÄ videregives til, og formÄlet hermed, formÄlsbegrÊnsninger, opbevaringsperioder og behandlingsaktiviteter samt behandlingsprocedurer, herunder foranstaltninger til sikring af lovlig og rimelig behandling sÄsom i andre specifikke databehandlingssituationer som omhandlet i kapitel IX. EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret skal opfylde et formÄl i samfundets interesse og stÄ i rimeligt forhold til det legitime mÄl, der forfÞlges.
 • NĂ„r behandling til et andet formĂ„l end det, som personoplysningerne er indsamlet til, ikke er baseret pĂ„ den registreredes samtykke eller EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som udgĂžr en nĂždvendig og forholdsmĂŠssig foranstaltning i et demokratisk samfund af hensyn til de mĂ„l, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, tager den dataansvarlige, for at afgĂžre, om behandling til et andet formĂ„l er forenelig med det formĂ„l, som personoplysningerne oprindelig blev indsamlet til, bl.a. hensyn til fĂžlgende:
  • a) enhver forbindelse mellem det formĂ„l, som personoplysningerne er indsamlet til, og formĂ„let med den pĂ„tĂŠnkte viderebehandling
  • b) den sammenhĂŠng, hvori personoplysningerne er blevet indsamlet, navnlig med hensyn til forholdet mellem den registrerede og den dataansvarlige
  • c) personoplysningernes art, navnlig om sĂŠrlige kategorier af personoplysninger behandles, jf. artikel 9, eller om personoplysninger vedrĂžrende straffedomme og lovovertrĂŠdelser behandles, jf. artikel 10
  • d) den pĂ„tĂŠnkte viderebehandlings mulige konsekvenser for de registrerede
  • e) tilstedevĂŠrelse af fornĂždne garantier, som kan omfatte kryptering eller pseudonymisering.