6 straipsnis

Tvarkymo teisėtumas

 • Duomenų tvarkymas yra teisėtas tik tuo atveju, jeigu taikoma bent viena iÅ¡ Å¡ių sąlygų, ir tik tokiu mastu, kokiu ji yra taikoma:
  • a) duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys bÅ«tų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
  • b) tvarkyti duomenis bÅ«tina siekiant įvykdyti sutartį, kurios Å¡alis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto praÅ¡ymu prieÅ¡ sudarant sutartį;
  • c) tvarkyti duomenis bÅ«tina, kad bÅ«tų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • d) tvarkyti duomenis bÅ«tina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus;
  • e) tvarkyti duomenis bÅ«tina siekiant atlikti užduotį, vykdomą vieÅ¡ojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas vieÅ¡osios valdžios funkcijas;
  • f) tvarkyti duomenis bÅ«tina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios Å¡alies interesų, iÅ¡skyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių bÅ«tina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos virÅ¡esni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.
   Šios pastraipos f punktas netaikomas duomenų tvarkymui, kurį valdžios institucijos atlieka vykdydamos savo užduotis.
 • Valstybės narės gali toliau taikyti arba nustatyti konkretesnes nuostatas Å¡io reglamento taisyklių taikymui pritaikyti, kiek tai susiję su duomenų tvarkymu, kad bÅ«tų laikomasi 1 dalies c ir e punktų, tiksliau nustatydamos konkrečius duomenų tvarkymui keliamus reikalavimus ir kitas teisėto ir sąžiningo duomenų tvarkymo užtikrinimo priemones, įskaitant kitais specialiais IX skyriuje numatytais duomenų tvarkymo atvejais.
 • 1 dalies c ir e punktuose nurodytas duomenų tvarkymo pagrindas nustatomas:
  • a) Sąjungos teisėje; arba
  • b) duomenų valdytojui taikomoje valstybės narės teisėje.
   Duomenų tvarkymo tikslas nustatomas tame teisiniame pagrinde arba, 1 dalies e punkte nurodyto duomenų tvarkymo atveju, yra būtinas, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas. Tame teisiniame pagrinde galėtų būti išdėstytos konkrečios nuostatos pagal šį reglamentą taikomų taisyklių pritaikymui, įskaitant bendrąsias sąlygas, reglamentuojančias duomenų valdytojo atliekamo duomenų tvarkymo teisėtumą, tvarkytinų duomenų rūšis, atitinkamus duomenų subjektus, subjektus, kuriems asmens duomenys gali būti atskleisti ir tikslus, dėl kurių asmens duomenys gali būti atskleisti, tikslo apribojimo principą, saugojimo laikotarpius ir duomenų tvarkymo operacijas bei duomenų tvarkymo procedūras, įskaitant priemones, kuriomis būtų užtikrintas teisėtas ir sąžiningas duomenų tvarkymas, kaip antai tas, kurios skirtos kitiems specialiems IX skyriuje numatytiems duomenų tvarkymo atvejams. Sąjungos arba valstybės narės teisė atitinka viešojo intereso tikslą ir yra proporcinga teisėtam tikslui, kurio siekiama.
 • Kai duomenų tvarkymas kitu tikslu nei tas dėl kurio duomenys buvo surinkti, nėra grindžiamas duomenų subjekto sutikimu arba Sąjungos ar valstybės narės teise, kuri yra demokratinėje visuomenėje bÅ«tina ir proporcinga priemonė 23 straipsnio 1 dalyje nurodytiems tikslams apsaugoti, duomenų valdytojas siekdamas įsitikinti, ar duomenų tvarkymas kitu tikslu yra suderinamas su tikslu, dėl kurio iÅ¡ pradžių asmens duomenys buvo surinkti, atsižvelgia, inter alia, į:
  • a) visas sąsajas tarp tikslų, kuriais asmens duomenys buvo surinkti, ir numatomo tolesnio duomenų tvarkymo tikslų;
  • b) aplinkybes, kuriomis asmens duomenys buvo surinkti, visų pirma susijusias su duomenų subjektų ir duomenų valdytojo tarpusavio santykiu;
  • c) asmens duomenų pobÅ«dį, visų pirma ar tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys pagal 9 straipsnį, ar tvarkomi asmens duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas pagal 10 straipsnį;
  • d) numatomo tolesnio duomenų tvarkymo galimas pasekmes duomenų subjektams;
  • e) tinkamų apsaugos priemonių, kurios gali apimti Å¡ifravimą ar pseudonimų suteikimą, buvimą.