49 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos konkrečiais atvejais

 • Jeigu nepriimtas sprendimas dėl tinkamumo pagal 45 straipsnio 3 dalį arba nenustatytos tinkamos apsaugos priemonės pagal 46 straipsnį, įskaitant įmonei privalomas taisykles, asmens duomenų perdavimas į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai arba tokių perdavimų seka atliekami tik su viena iÅ¡ Å¡ių sąlygų:
  • a) duomenų subjektas aiÅ¡kiai sutiko su siÅ«lomu duomenų perdavimu po to, kai buvo informuotas apie galimus tokių perdavimų pavojus duomenų subjektui dėl to, kad nepriimtas sprendimas dėl tinkamumo ir nenustatytos tinkamos apsaugos priemonės;
  • b) duomenų perdavimas yra bÅ«tinas duomenų subjekto ir duomenų valdytojo sutarčiai vykdyti arba ikisutartinėms priemonėms, kurių imtasi duomenų subjekto praÅ¡ymu, įgyvendinti;
  • c) duomenų perdavimas yra bÅ«tinas, kad bÅ«tų sudaryta arba įvykdyta duomenų subjekto interesais sudaroma duomenų valdytojo ir kito fizinio ar juridinio asmens sutartis;
  • d) duomenų perdavimas yra bÅ«tinas dėl svarbių vieÅ¡ojo intereso priežasčių;
  • e) duomenų perdavimas yra bÅ«tinas siekiant pareikÅ¡ti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus;
  • f) duomenų perdavimas yra bÅ«tinas, kad bÅ«tų apsaugoti gyvybiniai duomenų subjekto arba kitų asmenų interesai, jeigu duomenų subjektas dėl fizinių ar teisinių priežasčių negali duoti sutikimo;
  • g) duomenys perduodami iÅ¡ registro, pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę skirto teikti informaciją visuomenei, su kuria gali susipažinti plačioji visuomenė arba bet kuris asmuo, galintis įrodyti teisėtą interesą, tačiau tik tiek, kiek konkrečiu atveju laikomasi pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę nustatytų susipažinimo su tokiame registre esančia informacija sąlygų.
   Kai perdavimas negali būti grindžiamas 45 arba 46 straipsnio nuostata, įskaitant nuostatas dėl įmonei privalomų taisyklių, ir netaikoma jokia pirmoje pastraipoje nurodyta konkrečioje situacijoje nukrypti leidžianti nuostata, perdavimas nėra kartojamas, yra susijęs tik su ribotu duomenų subjektų skaičiumi, yra būtinas įtikinamų duomenų valdytojo ginamų teisėtų interesų, kai nėra už juos viršesnių duomenų subjekto interesų ar teisių ir laisvių, tikslais, jeigu duomenų valdytojas yra įvertinęs visas su duomenų perdavimu susijusias aplinkybes ir, remdamasis tuo vertinimu, yra nustatęs tinkamas su asmens duomenų apsauga susijusias apsaugos priemones. Duomenų valdytojas praneša priežiūros institucijai apie duomenų perdavimą. Be 13 ir 14 straipsniuose nurodytos informacijos, duomenų valdytojas praneša duomenų subjektui apie duomenų perdavimą ir apie įtikinamus ginamus teisėtus interesus.
 • Jeigu duomenys perduodami pagal 1 dalies pirmos pastraipos g punktą, negali bÅ«ti perduodami visi registre esantys asmens duomenys arba visi registre esantys tam tikrų kategorijų asmens duomenys. Jeigu registras yra skirtas tam, kad su jame esančia informacija susipažintų teisėtų interesų turintys asmenys, duomenys perduodami tik tų asmenų praÅ¡ymu arba jeigu tie asmenys bus tų duomenų gavėjai.
 • 1 dalies pirmos pastraipos a, b ir c punktai bei jos antra pastraipa netaikomi veiklai, kurią valdžios institucijos atlieka vykdydamos savo vieÅ¡uosius įgaliojimus.
 • 1 dalies pirmos pastraipos d punkte nurodytas vieÅ¡asis interesas turi bÅ«ti pripažintas Sąjungos teise arba duomenų valdytojui taikomos valstybės narės teise.
 • Jei sprendimas dėl tinkamumo nepriimtas, Sąjungos arba valstybės narės teisėje dėl svarbių vieÅ¡ojo intereso priežasčių gali bÅ«ti aiÅ¡kiai nustatytos konkrečių kategorijų asmens duomenų perdavimo į trečiąją valstybę ar tarptautinei organizacijai ribos. Valstybės narės tokias nuostatas praneÅ¡a Komisijai.
 • Duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas 30 straipsnyje nurodytuose įraÅ¡uose dokumentais pagrindžia vertinimą ir Å¡io straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytas tinkamas apsaugos priemones.