74 straipsnis

Pirmininko užduotys

  • Pirmininko užduotys yra šios:
    • a) šaukti Valdybos posėdžius ir rengti jų darbotvarkę;
    • b) pranešti pagal 65 straipsnį Valdybos priimtus sprendimus vadovaujančiai priežiūros institucijai ir susijusioms priežiūros institucijoms;
    • c) užtikrinti, kad Valdyba laiku atliktų savo užduotis, visų pirma susijusias su 63 straipsnyje nurodytu nuoseklumo užtikrinimo mechanizmu.
  • Valdyba savo darbo tvarkos taisyklėse nustato, kaip paskirstomos pirmininko ir jo pavaduotojų užduotys.