Artikkel 74

Eesistuja ülesanded

  • Eesistujal on järgmised ülesanded:
    • a) kutsuda kokku andmekaitsenõukogu koosolekud ja valmistada ette päevakord;
    • b) teavitada artikli 65 kohaselt andmekaitsenõukogu poolt vastu võetud otsustest juhtivat järelevalveasutust ja asjaomaseid järelevalveasutusi;
    • c) tagada andmekaitsenõukogu ülesannete õigeaegne täitmine, eelkõige seoses artiklis 63 osutatud järjepidevuse mehhanismiga.
  • Andmekaitsenõukogu näeb oma töökorras ette ülesannete jaotuse eesistuja ja tema asetäitjate vahel.