Artikel 74

Taken van de voorzitter

  • De voorzitter heeft de volgende taken:
    • a) bijeenroepen van de bijeenkomsten van het Comité en het opstellen van zijn agenda;
    • b) ter kennis brengen van de door het Comité overeenkomstig artikel 65 vastgestelde besluiten aan de leidende toezichthoudende autoriteit en de betrokken toezichthoudende autoriteiten;
    • c) ervoor zorgen dat de taken van het Comité tijdig worden uitgevoerd, met name wat het in artikel 63 bedoelde coherentiemechanisme betreft.
  • Het Comité stelt in zijn reglement van orde de taakverdeling tussen de voorzitter en de vicevoorzitters vast.