Член 99

Влизане в сила и прилагане

  • Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
  • Прилага се от 25 май 2018 година.
  • Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

    Съставено в Брюксел на 27 април 2016 година.