Член 75

Секретариат

 • Комитетът разполага със секретариат, който се осигурява от Европейския надзорен орган по защита на данните.
 • Секретариатът изпълнява задачите си изключително под ръководството на председателя на Комитета.
 • Служителите на Европейския надзорен орган по защита на данните, участващи в изпълнението на задачи, възложени на Комитета с настоящия регламент, са организационно отделени от служителите, участващи в изпълнението на задачи, възложени на Европейския надзорен орган по защита на данните.
 • Когато е целесъобразно, Комитетът и Европейският надзорен орган по защита на данните изготвят и публикуват меморандум за разбирателство за прилагане на настоящия член, в който се определят условията за сътрудничеството помежду им и който се прилага за служителите на Европейския надзорен орган по защита на данните, участващи в изпълнението на задачи, възложени на Комитета с настоящия регламент.
 • Секретариатът предоставя аналитична, административна и логистична подкрепа на Комитета.
 • Секретариатът отговаря по-специално за:
  • a) ежедневната работа на Комитета;
  • б) комуникацията между членовете на Комитета, неговия председател и Комисията;
  • в) комуникацията с други институции и с обществеността;
  • г) използването на електронни средства за вътрешна и външна комуникация;
  • д) превода на значима информация;
  • е) подготовката на заседанията на Комитета и последващите действия във връзка с тях;
  • ж) подготовката, изготвянето и публикуването на становища, решения относно уреждането на спорове между надзорни органи и други текстове, приети от Комитета.