Член 76

Поверителност

  • Обсъжданията на Комитета са поверителни, когато Комитетът счита това за необходимо, както е посочено в процедурния му правилник.
  • Достъпът до документи, предоставени на членове на Комитета, експерти и представители на трети страни, се урежда с Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (21).