Член 72

Процедура

  • Комитетът взема решения с обикновено мнозинство на членовете си, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент.
  • Комитетът приема свой процедурен правилник с мнозинство от две трети от своите членове и определя своите методи на работа.