Член 69

Независимост

  • Комитетът действа независимо при изпълнението на задачите си или упражняването на правомощията си съгласно членове 70 и 71.
  • Без да се засягат исканията на Комисията, посочени в член 70, параграф 1, буква б) и член 70, параграф 2, Комитетът не търси и не приема указания от никого при изпълнението на своите задачи или упражняването на своите правомощия.