CAIBIDIL X
Gníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme
Airteagal 92
An tarmligean a fheidhmiú
Airteagal 93
An nós imeachta coiste